fbpx

Guide til hjælpemidler

Grafisk opdeling med citat
Grafisk opdeling

Guide til privatpersoner

Du kan muligvis få DoMyDay betalt af din kommune.

Adgang til visitatorer kan variere fra kommune til kommune, men her er nogle generelle retningslinjer du kan have for øje når du vil ansøge om at få din DoMyDay ved kommunen.
Er du tilknyttet en institution såsom et bosted eller lignende kan du med fordel kontakte fagpersonalet på stedet, og få deres hjælp og vejledning til at søge om en DoMyDay.

Al visitation af hjælpemidler går gennem serviceloven, der desværre for mange er et kompliceret område, hvor det er svært at finde ud af hvad du har af muligheder.

Hvem kontakter jeg?

Du kan søge om et hjælpemiddel ved kommunen hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Hvis du vil ansøge om et hjælpemiddel kan det typisk ske via telefonisk kontakt til kommunen eller via et skriftligt ansøgningsskema på borger.dk. 

Herigennem får du kontakt til en af kommunens visitatorer, der ofte vil aftale et personligt møde med dig. Under mødet vil visitator lave en faglig vurdering, om hvorvidt du opfylder kriterierne for at få DoMyDay eller et andet hjælpemiddel.

Ansøger du som pårørende på vegne af en person med funktionsnedsættelse, ansøger du som partsrepræsentant, og skal kontakte kommunen telefonisk i stedet for at søge digitalt.

Hvad bliver jeg vurderet på?

Kriterierne kan variere fra kommune til kommune, da de er formet efter kommunens kvalitetsstandard, der revideres en gang om året.

Kriterierne kan variere, men her er hvad der typisk er adgangsgivende for at få en DoMyDay:

  • At du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse uden potentiale for det kan blive bedre med træning eller lignende
  • At hjælpemidlet giver dig en øget selvhjulpenhed i din dagligdag
  • At hjælpemidlet frigiver tid og ressourcer i din dagligdag
  • At hjælpemidlet kan gøre dig i stand til at opretholde/opnå en beskæftigelse
  • At hjælpemidlet aflaster følger af din varige funktionsnedsættelse

Visitatoren skal visitere ud fra tesen om bedst og billigst. Det vil sige de først skal undersøge om der findes billigere alternativer der gør det samme som det hjælpemiddel du ansøger om.

I processen er det vigtigt du gør opmærksom på hvad der er bedst til at løse dine unikke behov og som giver dig den største grad af selvhjulpenhed og livskvalitet.

Når jeg har fået min DoMyDay

Grundet fritvalgsordningen har du muligheden for at vælge et dyrere hjælpemiddel end det der er visiteret. I dette tilfælde betaler kommunen et tilskud til det dyrere hjælpemiddel, svarende til hvad den billigere løsning ville have kostet.

Når du har fået visiteret din DoMyDay skal du være opmærksom på at kommunen ikke står til ansvar for at vedligeholde og servicere produktet for dig.

DoMyDay vil typisk blive visiteret som et personligt tilpasset hjælpemiddel, og skal derfor ikke afleveres tilbage til kommunen.

Klagemuligheder

Hvis du ikke får bevilget hjælpemidlet og gerne vil klage over afgørelsen, skal du være opmærksom på at gøre det inden for 4 uger efter afgørelsen. Klagen skal sendes ind til kommunen, der selv skal tage stilling indenfor 4 uger. Hvis de ikke giver medhold i din klage, vil den blive sendt videre til ankestyrelsen der vil foretage en endelig afgørelse af din klage.

Læs mere om dine klagemuligheder hos ankestyrelsen

Hvis du ønsker rådgivning om dine klagemuligheder kan du med fordel kontakte Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet(DUKH).

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?