fbpx

Licensbetingelser

Grafisk opdeling med citat

1.0. Betydning og anvendelse
1.1. Tele Call’s generelle licensbetingelser regulerer det indbyrdes forhold mellem Tele Call og kunden. I tilfælde af uenigheder går Tele Call’s skriftlige specifikke betingelser aftalt med kunden forud for de generelle licensbetingelser, dette er ligeledes gældende for Tele Call’s Salgs- og leveringsbetingelser som findes på hjemmesiden www.telecall.dk.

1.2 Tele Call´s produkter må ikke bruges i ulovligt øjemed, hvor programmet anvendes til at udføre kriminelle handlinger, som strider imod menneskerettigheder og lovgivning.

2.0 Omfang
2.1. Alene de(n) bruger(e), som Tele Call har udstedt et eller flere licensnøgler til, er i henhold til licens- og abonnementsaftalen med kunden berettiget, uanset licenstype, til at anvende Tele Call’s produkt.

2.2. Kunden er forpligtet til at sørge for, at kundens medarbejdere er informeret om og overholder nærværende licensbetingelser samt respekterer Tele Calls ophavsrettigheder.

2.3. Tele Call er berettiget til – enhver tid – hos kunden at kontrollere, at nærværende generelle licensbetingelser overholdes. Hvis kunden har grund til at formode, at tredjemand har eller kan få adgang til licensnøgler, skal Tele Call underrettes uden ubegrundet ophold. Adgangen til Tele Call´s produkter bliver i sådanne tilfælde spærret, indtil Tele Call har annulleret licensnøgler og givet kunden et nyt.

3.0. Rettigheder
3.1. Tele Call har den fuldstændige ophavsret, adkomst og andre rettigheder til Tele Call’s produkter, informationer samt brugervejledning, som er beskyttet af ophavsretlige love, regler om beskyttelse af it-produkter og internationale traktatbestemmelser.

3.2. Alle navne, logoer og varemærker på Tele Call’s tjenester og produkter tilhører Tele Call, og må kun anvendes efter forudgående skriftlig tilladelse fra Tele Call.

3.3. Indholdet på tjenesterne såsom tekst, informationer, programmer m.v. tilhører Tele Call og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

3.4. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Tele Call’s tjenester eller dele heraf, er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

3.5. Kunden må ikke bryde eller ændre evt. licensfiler/sikkerhedskoder. Kunden må heller ikke ændre eller fjerne angivelser og/eller bemærkninger vedrørende ophavsret, varemærke eller andre rettigheder eller henvisninger hertil anført i Tele Call’s IT-produkter eller på det medium, hvorpå det måtte være leveret. Ligeledes må kunden ikke kopiere eller videregive oplysninger eller lignende, der strider mod Tele Call’s rettigheder.

3.6. Enhver tilsidesættelse af Tele Call’s rettigheder, herunder uhensigtsmæssigt omgang med IT-produkter, som muliggør kopiering af licensfiler/sikkerhedskoder til produkterne for tredjemand, anses som væsentlig misligholdelse og berettiger Tele Call til at ophæve kundens licens- og abonnement og forfølge det med alle tilgængelige rets midler.

4.0. Afhjælpning af fejl
4.1. Tele Call’s løsninger tildeles i licens, som de er og forefindes uden nogen former for garanti. Tele Call yder således ingen garanti for, at afviklingen samt opkoblingen til Tele Call’s ydelser vil være uden afbrydelser og uden fejl. Tele Call foretager testning, men det kan imidlertid ikke udelukkes, at Tele Call’s ydelser indeholder fejl og uhensigtsmæssigheder. Tilsvarende gælder indholdsmæssige fejl.

4.2 Tele Call vil tilstræbe, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder i Tele Call’s produkter rettes løbende, men yder ingen garanti for, at alle fejl og uhensigtsmæssigheder vil blive rettet.

5.0. Reklamation
5.1. Kunden er forpligtet til straks ved modtagelsen – og senest indenfor 8 dage – af Tele Call’s produkter/ydelser at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Kunden skal give Tele Call skriftlig meddelelse om eventuelle mangler uden ugrundet ophold, efter at manglen er opdaget eller burde have været opdaget. Meddelelse til Tele Call skal indeholde en specifikation af manglen.

5.2. Såfremt kunden ikke underretter Tele Call inden for de angivne frister, mister kunden sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

6.0. Ansvar
6.1. Tele Call er ansvarlig for produktskader i overensstemmelse med de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale, men fraskriver sig produktansvar på ethvert andet grundlag.

6.2. Tele Call er under ingen omstændigheder ansvarlig overfor kunden for indirekte skade eller følgeskader (herunder driftstab, tab af forventet profit, tabte data ellers reetablering, tab af goodwill eller anden lignende følgeskade) i forbindelse med anvendelsen af Tele Call’s produkter, eller manglende mulighed for anvendelse, uanset om Tele Call har adviseret om muligheden for et sådant tab.

6.3 Tele Call’s ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde overskride det beløb, som svarer til den licensafgift, som kunden har betalt Tele Call for den licensperiode, hvortil skaden kan henføres.

6.4. Tele Call fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skade, som kan henføres til kundens egen opkobling, herunder manglende opkobling, systemnedbrud m.v. til kundens server, hvorpå det licenserede produkt er lagret. Tilsvarende gælder i forhold til kundens øvrige it-udstyr og software.

6.5. Kunden er alene ansvarlig for, ved egne sikkerhedsforanstaltninger, at sikre sig mod skader/nedbrud, som kunne henføres til/være forårsaget af anvendelsen af Tele Call´s produkter. Tele Call kan således aldrig blive ansvarlig for evt. skader, som kunne henføres til/være forårsaget af anvendelsen af Tele Call´s produkter.

7.0 Ophævelse
7.1. Hvis kunden ikke overholder disse generelle licensbetingelser, er Tele Call berettiget til at ophæve licens/abonnementet med øjeblikkelig virkning med skriftlig varsel til kunden. I et sådan tilfælde skal kunden øjeblikkelig ophøre med at bruge Tele Call produktet og slette, fjerne samt tilintetgøre det, herunder enhver kopi deraf, med mindre andet er fastsat ved ufravigelige lovregler.

8.0 Erstatning
8.1. I tilfælde af kundens misligholdelse af nærværende licensvilkår, er Tele Call berettiget til erstatning for samtlige direkte eller indirekte tab, som påføres Tele Call eller repræsentanter for selskabet, dersom tabet forvoldt, forskyldt eller uforskyldt af kundens overtrædelse af disse betingelser eller uretmæssig anvendelse af adresse og informationer fra Tele Call´s produkter.

8.2 Endvidere er kunden forpligtet til at holde Tele Call skadesløs for ethvert tab, som Tele Call måtte pådrage sig over for tredjemand, som følge af kundens forskyldte eller uforskyldte overtrædelse af disse betingelser. I tilfælde af, at Tele Call gøres erstatningsansvarlig af tredjemand i strid med licens- og abonnementsbetingelserne, har Tele Call regres over for kunden.

9.0. Force majeure
9.1. Hverken Tele Call eller kunden er ansvarlig overfor hinanden, hvis der foreligger force majeure hos en part eller dennes leverandør, herunder krig og mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, lockout, svigtende forsyninger af råmateriale, ildebrand, beskadigelse af produktionsapparat, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, virus i det licenserede eller online, import- og eksportforhold samt andre forhold uden for parternes kontrol.

10.0. Lovvalg og værneting
10.1. Alle tvister, der udspringer af brugen af disse licensbetingelser, eller på anden måde er relateret hertil, er undergivet dansk ret, og skal afgøres ved Byretten i Odense.
Tele Call og kunden accepterer udtrykkelig den nævnte domstols kompetence og fraskriver sig muligheden til at gøre indsigelser mod denne.

10.2. Det forhindrer dog ikke Tele Call i at søge eller opnå et fogedforbud eller forfølge andet ekstraordinært med kompetence hertil i den udstrækning, det er tilladt i henhold til gældende dansk ret.

11.0 Systemvedligeholdelse og systemkrav
11.1. Kunden er ansvarlig for på egen regning at anskaffe og installere hard- og software, som er nødvendigt for at anvende Tele Call´s ydelser og løsninger.

11.2 Tele Call er berettiget til uden varsel at ændre sit programmel med den virkning, at kunden, for at få fuld nytte af de licenserede produkter, nødsages til at anskaffe og installere nyt software- og hardware.

11.3. Kunden er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til servernetværk etableres, samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

11.4. Kunden må ikke anvende datainformationer, datastrømme m.v. fra Tele Call til konkurrerende virksomhed til Tele Call.

12.0 Varighed og ophør
12.1. Aftalen træder i kraft ved kundens accept af betingelserne.

12.2. Licensen på et købt produkt hos Tele Call gælder fra tidspunktet for aftalens indgåelse. Licensperioden forlænges automatisk med yderligere den for sidst fakturerede aftalevarighed ved udgangen af indeværende licensperiode, indtil den opsiges med 1 måneds varsel.

12.3. Opsigelse kan ske skriftligt og kan ske med 1 måneds varsel ved udgangen af en licensperiode. Det er kundens ansvar at sikre, at opsigelsen er kommet frem til Tele Call.

12.4. Ved opsigelse før licensens ophør, godtgøres der ikke for tilbageværende tid på licensen. Produktet, der er givet licens til, vil ophøre med at virke når licensperioden er udløbet.

12.5 I tilfælde af død ophæves licensen automatisk ved licensperiodens ophør, når dette meddeles til Tele Call.

12.6. Ved ophør skal alt materiale udleveret af Tele Call til kunden enten destrueres eller tilbageleveres til Tele Call.
12.7 Afsluttes produktets levetid inden for licensperioden, kan der ske godtgørelse for den tilbageværende gyldighed for licensen. Godtgørelsen for fulde licenser, beregnes ud fra salgsprisen på årlig licens for tidspunktet for aftalens indgåelse.

13.0 Afprøvning af software
13.1. Ved afprøvning tildeles bruger en prøvelicens af en måneds varighed. Programmet er fuldt funktionelt ift. dets angivne specifikationer. Ved endt prøvetid vil programmet blive låst, og skal låses op af Tele Call imod køb af licens. Demolicensen er underlagt samme forhold som beskrevet i licensbetingelsernes pkt. 2.0.

14.0 Serverindhold
14.1 Alt indhold fremstillet med Tele Call´s produkter, opbevares og gemmes på en server.
Indholdet må ikke tilgås, end ikke af Tele Call uden tillades fra brugeren. I tilfælde af efterforskning fra Politi og rets myndighed, kan indholdet tilgås uden accept fra brugeren.

14.2 Da alt indhold gemmes på en server, tilbydes der backup og mulighed for gendannelse af mistet indhold i op til 6 måneder efter licensens udløb. Kun brugeren kan opnå gendannelse af sit eget indhold, eller ved fremsendelse af fuldmagt.

 

This app uses the Device Administrator permission.

Software licenses:
===============================

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”);
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Uses SQLCipher is Copyright (c) 2008-2012 Zetetic LLC
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and/or other materials provided with the distribution.
* Neither the name of the ZETETIC LLC nor the
names of its contributors may be used to endorse or promote products
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ZETETIC LLC ”AS IS” AND ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ZETETIC LLC BE LIABLE FOR ANY
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SQLCipher is based on SQLite, http://sqlite.org, Public Domain Software

SQLCipher may use OpenSSL:
LICENSE ISSUES
==============

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License
—————

/* ====================================================================
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
*
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in
* the documentation and/or other materials provided with the
* distribution.
*
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this
* software must display the following acknowledgment:
* “This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
*
* 4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to
* endorse or promote products derived from this software without
* prior written permission. For written permission, please contact
* openssl-core@openssl.org.
*
* 5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL”
* nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written
* permission of the OpenSSL Project.
*
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
* acknowledgment:
* “This product includes software developed by the OpenSSL Project
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
* ====================================================================
*
* This product includes cryptographic software written by Eric Young
* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
*/

Original SSLeay License
———————–

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
* All rights reserved.
*
* This package is an SSL implementation written
* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
*
* This library is free for commercial and non-commercial use as long as
* the following conditions are aheared to. The following conditions
* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
* lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
* included with this distribution is covered by the same copyright terms
* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in
* the code are not to be removed.
* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
* as the author of the parts of the library used.
* This can be in the form of a textual message at program startup or
* in documentation (online or textual) provided with the package.
*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions
* are met:
* 1. Redistributions of source code must retain the copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
* documentation and/or other materials provided with the distribution.
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
* must display the following acknowledgement:
* “This product includes cryptographic software written by
* Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
* The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library
* being used are not cryptographic related :-).
* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
* “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
*
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
* SUCH DAMAGE.
*
* The licence and distribution terms for any publically available version or
* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
* copied and put under another distribution licence
* [including the GNU Public Licence.]
*/

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?