fbpx

Visitations vejledning

Grafisk opdeling med citat
Grafisk opdeling

Visitations vejledning til fagpersoner

Bevilling af personlige hjælpemidler efter servicelovens §112.  DoMyDay er et hjælpemidlet der typisk vil blive bevilget som et specialtilpasset personligt hjælpemiddel.  Det kan være vigtigt at have for øje, at en kommunes standard hjælpemidler ikke altid er den bedste løsning i den enkelte borgers sag.
Hver borgers sag er unik, og skal bygge på en beskrivelse af deres individuelle -og situationsbestemte behov.
Disse unikke behov er derfor yderst vigtige at beskrive i ansøgningen, og hvordan det at bruge et unikt hjælpemiddel, såsom en DoMyDay, i væsentlige grad kan øge den enkeltes selvhjulpenhed, lette følgerne af en funktionsnedsættelse eller lette den daglige tilværelse.

Dansk Handicap forbunds brugerundersøgelse

Dette fokus på at afdække den enkeltes unikke behov i visitationsprocessen er blandt andet underbygget af Dansk handicapforbunds brugerundersøgelse af hjælpemiddelformidlingen. En af hovedkonklusionerne fra denne undersøgelse er, at når en person med handicap fra starten af får visiteret det rigtige hjælpemiddel, vil borgeren i højere grad integrere sig selv i det omgivende samfund og oplever en signifikant øgning i dennes livskvalitet. Ud fra forventningen om at hver borgers sag er unik, vil der her blive givet en mere generel beskrivelse af DoMyDay og hvad den potentielt ville kunne give i form af øget selvhjulpenhed, der vil kunne blive tilpasset den enkeltes sag.

DoMyDay et specialiseret velfærdsteknologisk hjælpemiddel

DoMyDay henvender til specifikt til personer der har behov for støtte til at strukturere hverdagens aktiviteter og til at overskue delprocesserne ved udførelsen af disse.

Implementeringen af DoMyDay i hverdagen vil kunne understøtte borgeren i selv at huske og udføre meningsfulde aktiviteter i dagligdagen. Gennem hjælpemidlets kalenderfunktion, der understøttes med påmindelser og billedsekvenser, der viser delprocesserne i en aktivitet og med oplæsning af tekst kan fortælle hvordan de skal udføres. En sådan understøttelse vil kunne give borgeren en større autonomi og selvhjulpenhed i hverdagens gøremål. 

Delfunktioner der underbygger DoMyDays overordnede ramme

For at underbygge DoMyDay’s primære strukturerende funktion, er der visse del-funktioner. Funktionerne kan tilpasses til borgerens unikke behov, eller fjernes fra brugerfladen hvis disse forvirre mere end de gavner. DoMyDay giver tekstoplæsning af sms’er, opgavebeskrivelser, kontaktpersoner og deslige, til gavn for personer med læsebesvær. Sideløbende med denne funktion, kan der i samarbejde med borgeren laves præfabrikerede sms’er der gemmes på telefonen. Dette vil potentielt kunne understøtte en tiltagende social kontakt med borgerens nære netværk, idet de nemmere vil kunne navigere i beskeder og opkald med nære pårørende.

Borger vil kunne opnå en øget tryghed ved brug af DoMyDays nødknap der har en tilknyttet “find mig” funktion, der sender telefonens lokation til forudbestemte pårørende eller kontaktpersoner.

DoMyDay telefon med alle moduler

Køb eller lej? Læs mere her.

Køb eller lej? Læs mere her.

Besøg os

ADRESSE: SVOVLHATTEN 3,
5220 ODENSE SØ

TLF.: 21 123 456

Mail: info@DoMyDay.dk

Har du spørgsmål og vil du ringes op?